Fricamping? Her har du lov til å parkere bobil og campingvogn

Publisert av Per Vie den 24. mars 2020

Allemannsretten – en del av den norske kulturarven

Alle som er glad i fricamping gjør det for å komme tettere på fantastiske naturopplevelser, og her i dette vakre landet vårt har vi som et nasjonalt mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen forøvrig.

Men hva betyr egentlig fricamping?

I denne sammenhengen er fricamping å overnatte på steder som i utgangspunktet ikke er tilrettelagt for bobil eller campingvogn. Denne formen for camping er regnet som ferdsel og opphold i naturen, og er derfor regulert av friluftsloven.

Miljødirektoratet sier dette om Allemannsretten: «Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir deg rett til å bruke utmarka, uavhengig av hvem som er grunneier.»

Allmannsretten med Ferda

Respekt, varsomhet og sunn fornuft

Du kan kjøre på de fleste veier, så lenge du ikke treffer på en bom eller andre tydelig merkede forbud. Men uansett kommer du langt med sunn fornuft og respekt, og du skjønner raskt om du er på en vei det ikke er lov til å kjøre på. Så vær nøye med at all ferdsel skjer på en skånsom måte, slik at det ikke oppstår skade på natur og eiendom eller er til ulempe for andre. Og med dette som utgangspunkt kan du nyte fricamping for alt det er verdt.

Allemannsretten gjelder utmark

Allemannsretten gir alle rett til å ferdes fritt og oppholde seg der de ønsker i naturen – uavhengig av hvem som eier grunnen. Den gir oss også rett til å høste fra naturen, for eksempel saltvannsfisk, bær, sopp og ville blomster.

Retten skiller mellom inn- og utmark. Innmark som boligeiendommer og dyrket mark er unntatt fra retten. Ferdsel på dyrket mark er likevel tillatt fra 15. oktober til 29. april, men bare dersom bakken er frosset eller dekket av snø.

Les mer om hva Miljødirektoratet sier om Allemannsretten her!

Med campingvogn fra Ferda er du fri til å parkere der du vil

Allemannsretten pålegger oss å vise hensyn, og følgende regler må overholdes: 

 1. Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt.

 2. Når du parkerer må du forsikre deg om at ikke noen blir sperret inne eller får vanskeliggjort sin ferdsel. Du må også påse at parkeringen ikke er i strid med trafikkreglene eller lokale restriksjoner.

 3. Det er ikke tillatt med camping på rasteplasser langs veien, men det er lov å overnatte ett døgn om gangen med bobil på rasteplassene rundt i landet vårt. 

Ferda forteller om allmannsretten i Norge

 1. Vær oppmerksom på at det kan finnes spesielle ferdselsregler innenfor områder som er vernet etter naturvernloven, f.eks. nasjonalparker og naturreservater.

 2. Atferdsregler i og ved drikkevannskilder må respekteres.

 3. Ta hensyn til dyrelivet og til andre folk som ferdes i området.

 4. Lukk grinder og porter etter deg.

 5. Ikke forstyrr dyr på utmarksbeite. Kultivert husdyrbeite er i utgangspunktet innmark og kan bare beferdes etter at marken er frosset eller snødekt. All ferdsel i tidsrommet 30. april til 14. oktober er forbudt.

 6. Ikke tråkk i åker, eng eller plantefelt når plantene er under knehøyde.

 7. Det er forbudt å rive opp planter med roten og å felle trær. Ikke brekk eller skjær i friske planter og trær.

 8. Ved rasting må du rydde opp etter deg. Ta med avfallet hjem, ikke grav det ned eller legg det under steiner. Forlat plassen i den stand du ønsker å finne den.

 9. Engangsgriller tas alltid med hjem eller legges i nærmeste søppelcontainer. Sett ikke engangsgrill direkte på bart fjell eller gress. Vær varsom ved grilling i tørre perioder.

 10. I mye beferdede området bør tilrettelagte raste- og båtplasser benyttes.

 11. Unngå unødvendig mye støy under opphold, rasting, soling og bading.

 12. Bruk offentlige toaletter hvor dette er tilgjengelig.
Allmannsretten med Ferda
 1. Vær forsiktig når det gjøres opp ild slik at det ikke oppstår fare for skogbrann. Gnister kan antenne skog, lyng og grasmark. Lag ikke bål rett på bart fjell. Legg i så fall steiner under, slik at fjellet ikke blir misfarget eller tar skade. Tenk på at bålrøyken kan være sjenerende for andre. Bruk av ild og opptenning av bål i skog og mark er forbudt i perioden 15. april til 15. september.

 2. Hund kan løpe løs bare når den holdes under oppsyn; man skal ha kontakt og kontroll med hunden. Sørg for å fjerne hunde-ekskrementer. Hunder må holdes i bånd i perioden 1. april til 20. august og når det er dyr på beite.
                         
 3. Ikke slå deg ned nær bebodde hus, slik at du blir til ulempe og forstyrrelse for andre. Etter friluftsloven kan du ikke telte nærmere hus eller hytte enn 150 meter. Setter du opp teltet nærmere, må du innhente tillatelse fra eieren eller brukeren. Det samme gjelder hvis du skal oppholde deg mer enn to dager på samme sted. På områder fjernt fra bebyggelse eller ved overnatting om bord i båt trenger du ikke slik tillatelse.

 4. Vern om kulturminner.

 5. Det er tillatt å plukke ville bær, sopp, blomster og lignende i utmark, men kun til eget bruk. Husk at enkelte arter kan være fredet.

 6. For å sanke egg og dun fra ville fugler må du ha grunneiers samtykke og følge viltlovens regler. Du bør også undersøke om eventuelle vernebestemmelser for området tillater egg- og dunsanking. Det er ikke lov å forstyrre fuglereder.

 7. Overhold lover og forskrifter for jakt, fangst og fiske.

 8. Vis hensyn ved bruk av motorbåt. Tenk på at høye hastigheter forsterker støyen. Senk derfor hastigheten når du er i nærheten av steder med mye folk. Sørg for at motoren er tilstrekkelig støydempet.

 9. Ankre opp eller gjør strandhugg på områder der du ikke er til sjenanse for andre. Fortøyningsbolter og -ringer i utmarka kan normalt benyttes i kortere tid, når de ikke brukes av grunneieren. Bruk ikke private brygger uten grunneiers tillatelse.

 10. Kast ikke avfall eller septik i sjøen.

 11. Det er forbudt å ferdes nærmere enn 20 meter og fiske nærmere enn 100 meter fra havbruksanlegg. Vis forsiktighet ved passering av oppdrettsanlegg for fisk.

 12. Ikke dra opp fiskeredskap i sjøen.

 13. Det kan finnes spesielle ferdselsregler i hekkeområder for sjøfugl.

 14. I sjøfuglreservater langs kysten gjelder ferdselsforbud i hekkesesongen. Reservatene strekker seg 50 meter ut i sjøen. Ta hensyn til fuglene!

Opplev nye steder hver dag med bobil fra Ferda

Forvaltning av Allemannsretten

OBS! Vær oppmerksom på at det kan forekomme begrensninger som følge av lokale forskrifter og verneforskrifter til de enkelte verneområdene.

For ytterligere informasjon, se her hva Miljødirektoratet sier om Allemannsretten og friluftsliv.

Selv om denne påsken blir annerledes enn du hadde tenkt er det ingen grunn til å avlyse den. Opplevelsene er nærmere enn du tror, og den beste måten å bli kjent i nærmiljøet er på hjul.

Kategori: Tips og råd

Relaterte artikler